INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“

 1. Obchodné meno: Emília Galážová, IČO:42265061
  kontaktné údaje: tel: 0915 165 887, email: cistezuby@cistezuby.sk
  (ďalej len “Prevádzkovateľ)
  v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb, a to:
  a) pacientov
  b) ich zákonných zástupcov a splnomocnených zástupcov
  (ďalej len „dotknutá osoba“)
  Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov v Informačných systémoch Prevádzkovateľa a pri výkone činnosti, ako aj informácie o právach, ktoré dotknutým osobám prislúchajú.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
  a) poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
  starostlivosti
  b) poskytovanie služieb
  c) účtovnej a daňovej agendy
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych základov, ktorými sú:
  a) pri účele uvedenom v bode 2 písm. a) osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  b) pri účele uvedenom v bode 2 písm. b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
  c) pri účele uvedenom v bode 2 písm. c) plnenie právnych povinností v zmysle osobitného predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov)
 4. Prevádzkovateľ je povinný aj oprávnený poskytovať osobné údaje dotknutých osôb príjemcom, najmä Národnému centru zdravotníckych informácií, osobám vymenovaných v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z., zmluvným partnerom Prevádzkovateľa s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov
 5. Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácii
 6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú napr.:
  a) zdravotnú dokumentáciu dotknutých osôb uchováva Prevádzkovateľ 20 rokov v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  b) účtovné a daňové doklady sú archivované 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
  c) zmluvy a k ním prislúchajúca zmluvná dokumentácia sú archivované 10 rokov od skončenia a vysporiadania všetkých nárokov
  Osobitné predpisy môžu pre jednotlivé účely určiť inú archivačnú dobu.
 7. Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva: a) Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom
  b) Právo na opravu
  c) Právo na výmaz, byť zabudnutý
  d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  e) Právo na prenos osobných údajov
  f) Právo namietať
  g) Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
  h) Právo súhlas odvolať
  i) Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Uplatnenie týchto práv môže byť viazané na splnenie podmienok, ktoré sú definované GDPR.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia starostlivosti. Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté, bez údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zrealizovať. Ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba sa môže so svojimi otázkami a požiadavkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv obrátiť na Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.